Ihmisellä on lupa kasvaa

myös pienemmäksi


Kun kesä tulee, tulee sen myötä myös festariaika. Menoa löytyy jokai­seen makuun. Junat, linja-autot ja kaikki muutkin joukko­liikennevälineet täyttyvät kaikenikäises­tä kansas­ta vii­meistä sijaa myöten. Nuoret vaeltavat rokki-festareille ja vä­hän iäk­käämmät kuuntelemaan jazzia, tangoa, kansan­musiikkia tai ooppe­raa. Siihen, millaiseksi meis­tä kunkin henkilökohtaiset mielty­myksemme iän myötä ovat muovautuneet, tai muo­vautuvat, vaikuttavat hyvin monet tekijät. Siihen taas, millaiseksi meidän koko elämänkaaremme syntymästä kuolemaa muo­dostuu, vai­kuttavat meidän geeniperimämme lisäksi meidän elämäntapamme. Tästä aiheesta mynämäkeläinen erikoislääkäri, geriatrian asian­tuntija Esa Aronen luennoi taannoin Kaarinan kirkossa. Värikkäällä ja mielenkiintoisella ta­valla mies kuvasi ih­misen elämänmittaista vaellusta. Piirroskaavion avulla hän esitti, miten meidän fyy­sisten ominaisuuksiemme katsotaan alkavan kehittyä jo ennen syntymää ja ole­van huipussaan noin kolmekymppisinä, lähtevän siitä sitten si­tä syvempään laskuun, mitä enemmän meille ikävuosia kertyy.

Tämän tultua selväksi luennoitsija yllätti läsnäolijat esittämäll­ä toisenkin piirrosku­van, kuvan koko ajan ylöspäin kipuavasta "punaisesta langasta". Tämä lan­ka myötäilee yksilölli­sesti kunkin meistä henkisen kehityksen suuntaa. Ei siis olekaan itsestään selvää, että fyysisen kunnon iän myötä rapistues­sa myös meidän henkinen kuntomme ra­pistuu. Yhä uudet ymmärryksen ta­sot ovat meidän ta­voitettavissamme, jos me itse sallimme näin tapahtuvan: Muun muassa annamme it­sellemme luvan kasvaa myöskin pienem­miksi. Pienemmäksi kasvaminen tarkoittaa sitä, että sen sijaan, että me aina haluaisimme olla oikeassa, me huomaamme antaa tilaa toisten­kin näkemyksille.

Vaikka yleisö ei esityksen päätteeksi aamenta puhujan huulilta kuullutkaan, oli help­po aja­tella, että pappi ei saarnassa parem­paan olisi pystynyt. Kuluneen tunnin aikana kuultu varmasti jäi yli satapäisen yleisöjoukon mieleen pysyvästi, erityisesti se, että ko­ko ihmisen henkisen kasvun perimmäinen tarkoitus on Ju­malan pa­rempi tunteminen.

Hilkka Pulli

Netti-Klaara

Sivuluettelo

Copyright © Hilkka Pulli. Kaikki oikeudet pidätetään. Aineistoa ei ole lupa muunnella, julkaista, lähettää edelleen, luoda johdannaisaineistoteoksiksi, tai yleensä millään tavalla käyttää hyödyksi.

You may not modify, publish, transmit, create derivative works or in any way exploit any of the copyrighted material.