Suomen seurakunnissa

uudistumisen aika

Suomen kirkolla ja sen hallinnolla on tuhatvuotiset piintyneet perinteensä. Aika tulee näyttä­mään, mi­ten tämä jämähtäneisyys selviytyy nykyajan risti­aallokossa. Jo siinä, kun muilla asiakaspalve­lusektoreilla pyri­tään mahdollisim­man pitkälle hyö­dyntämään hui­masti ke­hittyvän tieto­yhteiskunnan suomia laajen­nettuja asia­kaspalvelumuotoja, joissakin Suomen seurakunnissa vasta pohditaan, olisi­ko kopiokone tar­peellinen seurakunn­an jokaisessa toimi­pisteessä vai ei, tulee jälkeenjääneisyys sel­västi esille.

Tietokone ja sen käyttö ovat liian suu­relle osalle henkilökuntaa - ja luotta­mushenkilöstöä - suuri mysteeri. Onneksi merk­kejä siitä, että eteenpäin me­noa on tapahtumassa, on jo ha­vaittavissa. Mut­ta, mihin suuntaan kehitys tällä alueella tulee kulkemaan, onkin jo luku sinänsä sillä heidän, joilla taidot ovat niin sanotusti hanskassa, on help­po käyttää nii­tä väärinkin; perustaa vaikkapa nettiin "oma seurakunta" ja alkaa sen välityk­sellä jakamaan sielunhoitoa. Vastuunkantajia tällaisen "-hoidon" jälkiseurauksista on turhaa etsiä. Niinpä ihmiselle, joka mielessään painiskelee sielunhoidol­listen kysy­mysten äärellä, on tur­vallisempaa keskustella asioista silmätyksin tähän tehtävään koulutetun papin kanssa, kuin kirjei­den ja nettisivujen välityk­sellä. On hyvä muistaa, että nettisivujen tekijät eivät aina ole puolueet­tomia sanomassaan, vaikka pappeja oli­sivatkin. Us­konnollisissa näke­myksissä - evanke­lisluterilaisenkin kirkon sisällä - on mittaviakin vivah­de eroja. Herätysliikkeet, joille ei ole myönnetty oikeutta toimia omana kirkkokuntanaan, kuulu­vat evankelisluterilaisen kirkon piiriin, joten seurakuntapapeillakin on hengellisissä asioissa toisis­taan poik­keavia näkemyk­siä.

Hädän keskellä ih­minen tarrautuu mieluusti siihen, minkä sanotaan hänelle hyväksi olevan ja loh­tua ja ar­moa tuovan. Näin ollen ristiriitaisten tunteidensa hetteikössä rämpivä ihminen voikin - joko tulkinnallisista väärinkäsityksistä johtuen, tai jopa ihan tarkoituksella - tulla ohjatuksi entistä suurem­paan ahdinkoon.
Turussa 15.11.2002 Hilkka Pulli

Takaisin lähtösivulle

Sivuluetteloon