Luottamushenkilönä tekemiäni aloitteitaKesäkuussa 2006 luin kirkkovaltuuston kokouksessa seuraavan aloitteeni:

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirk­kovaltuustolle 15.6.2006 Muutosesitys hautainhoitomaksuihin ja hallinta-aikamaksuihin

1a) Hautaustoimen hautahoitomaksut tulee puolit­taa alkaen vuodesta 2007.

1b) 25- vuotisen haudan hallinta-ajan pidennyksestä peritään vuodesta 2007 alkaen 100 euroa. Hautaustoi­men esittämän toi­mintakertomuksen mukaan vuonna 2005 on yhtymän hautausmailla hoi­dettu hoitosopimuksin 23118 hautaa, joista pitkä­aikaisia on ollut 14.338 ja vuosihoitosopimuksia 8.780.

Hinnoittelu on ollut liian korkea, ja hautainhoitosopimusten ylikat­teisuus reilusti yli 100%. Yleisradion ajankohtaisohjelman keväällä tekemän selvityksen mukaan Turun ja Kaari­nan seurakuntayht­ymä perii Suomen korkeinta maksua 25-vuotisen haudan hallinta-ajan pidennyksestä. Ylei­sesti ko. maksut Suomen seurakun­nissa ovat muutamasta kymmenestä eurosta yhtymämme lähes kolmensadan euron maksuun. Turun ja Kaarinan seura­kuntayhtymässä kohtuullinen maksu olisi 100 euroa, joka perittään mää­räajan umpeuduttua kaikista hautapaikoista, mikäli hallinta-aikaa halu­taan jatkaa.

Kirkkovaltuustosta tämä aloite siirrettiin kirkkoneuvoston käsiteltä­väksi ja edelleen talousjohta­jan valmisteltavaksi. Tä­hän men­nessä ( 30.8.07 ) en ole saanut tie­toa, onko aloitteeni hyväk­sytty. Kesä­kuun 2006 kokouksessa sen allekirjoitti myöskin kaksi muuta Katariinan seurakunnan kirkkovaltuutettua.

Vihdoin viimein, kirkkovaltuuston kokouksessa 20.9.2007 asia on käsitelty. Osoitteesta http://www.turunseurakunnat.fi/attachments/poytakirjat/valtuusto/2007/kv070920-06p.pdf löytyy päätös. Päätöksestä ilmenee sama virkamiehistön sanelupoli­tiikka, jolla yhtymää on iät ja ajat pyöritetty. Virkamiehet laativat kokousten asialistoille esitykset siinä muodossa, että niihin on kenenkään liiketalouden hienouk­siin perehtymättömän vaikea ottaa kantaa. Kokouksissa esittelijät yleistävät kiperät asiat ja pyörittelevät sanoissaan suuria lukuja niin, että lopulta kukaan ei enää pysy kärryillä, missä mennään. Ja kun läsnä olevat valtuutetut eivät kerran ota kantaa, ennalta sovitut päätökset nuijitaan läpi. Eikä päätöksistä voi valittaa, kun ei myönnetä valitusoikeutta.Muita, aiempia aloitteitani

1) Esitin syksyllä 2001 kirkkovaltuustolle hautauksiin liittyvien maksujen tarkistusta siten, et­tä niiltä omaisilta, jotka ottavat 25 vuoden hautahoidon, ei perittäisi lainkaan hautasijamaksua. Esitykseni ei saanut kannatusta. Asia on kuitenkin niin, että 25 vuoden hautahoidosta maksettu rahamäärä tuottaa kyseisellä aikavälillä kor­koa tai sijoitustuloa huomatta­vasti, joten hautasija­maksu olisi kohtuulista jättää näiltä omaisilta kokonaan perimättä

2) Esitys Katariinan seurakunnan seurakuntaneuvostolle kirkkotaiteen hankkimisesta Varissuon kirkkoon. Esitys kyllä ensin hy­väksyttiin seurakuntaneuvostossa, mutta sen siir­ryttyä yhtymän taidetoimikunnan käsiteltäväksi, tuotiin se uudel­leen seurakunta­neuvoston ko­koukseen, jolloin se kuitenkin hylättiin.

3) Aloite 19.2.2001 Turun Katariinan seurakunnan seurakuntaneuvostolle: Turun lii­kennelaitos on alkanut liikennöidä Katariinan seurakunnan alueella uudella rei­tillä, joka soveltuisi hyvin hyödynnettäväksi järjestettäessä päivätilaisuuksia seurakunta­loilla, Pääskyvuoressa, Jaanissa, Hannunniityssä ja Varissuolla. P 2- linja kiertelee myös omakotialueilla, joista voi muutoin olla hanka­laa matkustaa seurakuntamme kirkkoihin ja seurakuntakeskusten tilaisuuksiin. Jos jo tilai­suuksia jär­jestettäessä otettai­siin huo­mioon tämä uusi mahdollisuus tulla paikalle, tiedottamalla asiasta seurakuntalaisil­le, olisi jokaisen helpompi löytää perille. Tarvit­taessa P2- linja tuo ja hakee ihmiset ovelta. Olen kes­kustellut Turun lii­kennelaitoksen toimitusjohtajan kanssa asiasta, eikä hän pidä mahdottomana, etteikö P2 - linjalle tulevaisuudessa voitai­si perustaa myöskin muutamia ilta- tai sunnuntai vuo­roja. Tällöin linjaa voitaisiin käyttää myös kirkkoautona sekä Py­hän Katariinan kirk­koon että Varissuon kirkkoon mentäessä. Esitän siis, että seurakuntaneuvosto päättää yhteistyötoi­minnasta Turun liikennelaitoksen kanssa tämän P2 - linjan reit­tien ja aikataulujen kehit­tämiseksi ja tiedottaa alueen asukkaille linjan käyttömahdollisuuksista.

Tämä hyväksyttiin seurakuntaneuvostossa, mutta käytännössä tiedottaminen on unoh­dettu?

4) 11.12.2003 pidetyssä kirkkovaltuuston kokouksessa esitin seuraa­vaa:

a)  Seurakuntayhtymän hautauksia ja kappelivuokria koskevassa hinnastossa tulee olla selvästi eritelty kirkkoon kuulu­mattomat.

b)  Hinnastosta tulee ilmetä myöskin kappelivuokrat ulkopaikkakuntalaisille sekä tieto, että kirkkoon kuulumattomien on mah­dollista vuokrata Pyhän Ristin kap­pelin alakappeli tai Maarian kappeli 60 € :n vuokralla. Seurakuntaan kuuluvil­ta ei kappeli­vuokria ensinkään peritä. Kyseisten ryhmien kappelivuokriin oli kirkko­neuvosto esittänyt 100 %:n korotus­ta, eli 200 € : n vuok­raa aiem­man 100 €: n sijaan.

c)  Minkään kappelin vuokra ei saa ylittää 100 € kummankaan ko. ryhmän kohdalla.

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että muutosesityksiä ei ole kannatettu, joten listaesitys oli tullut hyväksytyk­si.

Päivitetty lokakuussa 2007


:

Takaisin lähtösivulle

Sivuluetteloon