YhteenvetoNäillä Kirkonkupeella-sivuillani esille tuomillani perusteilla on kenen tahansa helppo päätellä, että tämän seu­rakuntayhtymän joidenkin viranhaltijain arvot ovat ehkä liian kaukana riviseurakun­talaisten arvoista ja Jumalan rakkaudesta köy­himpiä ja heikoimpia lähimmäisiä koh­taan. Yhtymä ei ole riittävästi rohkaissut, eikä suonut mahdollisuuksia seura­kuntalaisten itse­näiselle aktiiviselle osallistumiselle, vaan se on korostanut ylhäältäpäin ohjatun holhoavan toiminnan profiilia.

Tätä käsitystä vahvistaa sekin seikka, että vaikka yhtymän itselleen vuosiksi 2002 - 2006 hyväksymän strate­gian mukaisia arvoja muun muassa ovat; avoimuus, oikeu­denmukaisuus ja lähimmäisen kunnioittaminen, ei­vät yhtymän moniin luonnonlähei­siin vapaa-ajan leirikeskuksiin ole tervetulleita muut kuin vain yhtymän jo­honkin har­rastusryhmään kuuluvat jäsenet, tai jonkin ulkopuolisen yhdistyksen jäsenet. Riviseurakuntalaisill­a ei ole lupa niissä aikaansa viettää huolimatta siitä, että keskukset on rakennettu ja niitä pidetään yllä vero­varoin. Sama sääntö koskee yhtymän eri seura­kuntien kokoustiloja: Niidenkin käyttäjäkunta on hyvin rajal­lista. Tiloissa voivat seu­rakuntalaiset kokoontua vain viranhaltijan johdolla, eikä viranhaltijoiltakaan tahdo ko­koontumisiin kylliksi aikaa riittää. Hupaisinta on, ettei yhtymässä edes luottamus­henkilöitä rinnasteta seu­rakunnallisen tilaisuuden järjestäjiksi vaan, jos he käyttävät tiloja yleisölle avoimen tilaisuuden järjestämi­seen, he joutuvat maksamaan niistä vuokran samoin kuin kuka tahansa riviseurakuntalainen tämän järjes­täessä yksityi­sen perhetilaisuuden. Yhtymän kiinteistöjohtajan mukaan kirkkoneuvoston 23.1.2003 vahvista­ma sään­tö kuuluu: "Seurakuntien nykyiseen tai eläkkeellä olevaan henkilökuntaan kuuluvat sekä heidän per­heenjäsenensä voivat pitää perhejuhlia seurakuntatiloissa veloituksetta". Eli ne henkilöt jotka ovat vakitui­sessa palk­kasuhteessa saavat tiloja ilmaiseksi perhejuhliin. Luottamustehtävissä ja vapaaehtoistyössä olevat eivät ole henkilökuntaa, joten sääntö ei koske heitä, ja siten tiloista tulee maksaa vuokra. Rajan vetäminen siihen min­kälaisessa vapaaehtoistyössä tai luottamustehtävässä henkilöt ovat, on johtajan mukaan mahdoton­ta. Samoin miten kauan ko. tehtävissä henkilöt ovat olleet jne.. Lisäksi luottamus- ja vapaaehtoistyössä ole­vien henkilöi­den määrä on suuri, johtaja tarkentaa. Mielenkiintoista on, että henkilökunnan perheenjäsenet ( ilman työ­suhdetta ) kyllä saavat tilat veloituksetta käyttöönsä, mutta luottamushenkilöt ja vuosia palkatonta työtä yhty­mässä tehneet vapaaehtoiset eivät niitä saa.

Avoimuus on siis hyvin kaukana kaikesta toiminnasta. Ja siitä huolimatta, että luottamushenkilöillä kuuluisi olla ylin hallinnollinen päätösvalta yhtymässä, heillä ei sitä ole, tai se rajoittuu noin kymmeneen prosenttiin heistä.

Päivitetty 28.4.2003 - Hilkka PulliTakaisin lähtösivulle

Sivuluetteloon