Sivuluettelo | Tenavamessi | Lastenkirjoja

Rupikonna Rusina


Kirja koostuu kol­mesta yh­teen liit­tyvästä sadus­ta, jois­sa pienen tytön mieli­kuvituksessa synty­nyt ru­pikonna loik­kii seikkai­lusta toi­seen, aina sinne, missä hä­nen apuaan tar­vitaan. Tapah­tumien kul­ku läh­tee liik­keelle las­tenhuoneesta, ede­ten ruh­tinaan palat­sin puis­ton kaut­ta syväll­e korpi­metsän uu­meniin, seu­raamaan hä­märille teille ek­syneen miehen kamp­pailua oi­kean ja vää­rän välill­ä. Ys­tävyys ja ym­märrys lä­himmäisiä koh­taan, ovat kir­jassa punai­sena lan­kana.

Katkelma satukirjasta:


... Ihmiset ovat ymmällään: Kuinka on mahdollista, että tuo ruhtinaan vuosikymmeniä, ehkä vuosisatojakin, tar­koin vaalima synkkä mutalampi voi­si yhdessä silmänrä­päyksessä muuttua kirkasvetiseksi lähteeksi? -Onpa aikoi­hin eletty! he huudahtelevat yksi toisensa perään. Ja tuolta taempaakin tapahtumaa seuranneet yhtyvät ih­metykseen, -To ...totta to­siaan! Eikä aikaakaan, kun jo koko palatsin väki, jokainen elollinen, rientää juoksujal­kaa todistamaan lammella tapah­tunutta ihmettä. Koirat hölköttelevät pai­kalle etunenäs­sä. Sitten tulevat kis­sat sievästi jonossa, ihan kanojen rinnal­la. Kun taas kanit loikkivat esiin mikä miltäkin suunnalta, porsaiden viipot­taessa viimeisinä ulos karsinoistaan. Ne saa­puvat paikal­le palatsin palkol­listen kinte­reillä pienet saparo­hännät so­masti kippuralla. Mutta kuinkas olla­kaan: Juuri kun kukin tulijoista on pääsemässä kurkistamaan kumppa­ninsa olan takaa ihmeellisen lammen pintaan, kuuluu taem­paa tiukka komento, - TEHKÄÄPÄ TIETÄ! Ruhtinas on tu­lossa...Tehkää tietä! Ja niin on kaik­kien väistyttävä. Ruhti­naalla on tietysti oikeus todeta ta­pahtunut ihme ihan ensim­mäisenä, ei sitä kukaan kiistä. Ja kun tuo jalosukuinen, van­ha, pitkä ja koukkuselkäinen par­rakas herrasmies sitten as­telee lähteen partaalle, pidättelee jokainen paikalla olija hen­gitystään. Edes tuuli ei uskalla huojutella puiden lehvistöjä, sillä koko tienoon yllä leijuu tiiviinä jännittyneen kysyvä tun­nelma: Olisiko se päivä vii­meinkin koittanut... Se tietty päi­vä...?


Copyright© Hilkka Pulli ja Hilkka Pulli Kustannus
Copyright aineistoa ei ole lupa muunnella, julkaista, lähettää edelleen, luoda johdannaisaineistoteoksiksi, tai yleensä millään tavalla käyttää hyödyksi. You may not modify, publish, transmit, create derivative works or in any way exploit any of the copyrighted material.